Ho?geldiniz ?zak Gerid?n???m

Image

T?m i?lerimizde en iyi i??ilik ve Avrupa standartlar?nda malzeme ve taah?t edilen s?rede tamamlamam?z?n yan?nnda i? sonras? hizmetede b?y?k ?nem veriyoruz. Gerid?n???m i?ini d?nyaca yayg?n ekipman ve ara?lar? ile yapmaktay?z.

?zak Gerid?n???m Sistemleri uygulamaya ge?meden ?nce gerid?n???m sistemlerinin teknik ?al??malar?n? yapar ve projelendirir.Gerid?n???m sisteminde teknik ekibi taraf?ndan, incelemeler itina ile yap?larak ?al??ma berlirlenir.Gerid?n???m i?inde son durumu uzman personelimiz inceleyerek ve ekipmanlar?m?z ?al??malar?na ba?lar.

Image

T?m i?lerimizde en iyi i??ilik ve Avrupa standartlar?nda malzeme ve taah?t edilen s?rede tamamlamam?z?n yan?nnda i? sonras? hizmetede b?y?k ?nem veriyoruz. Gerid?n???m i?ini d?nyaca yayg?n ekipman ve ara?lar? ile yapmaktay?z.

?zak Gerid?n???m Sistemleri uygulamaya ge?meden ?nce gerid?n???m sistemlerinin teknik ?al??malar?n? yapar ve projelendirir.

Gerid?n???m Nedir?

Gerid?n???m terim olarak, kullan?m d??? kalan geri d?n??t?r?lebilir at?k malzemelerin ?e?itli gerid?n???m y?ntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat s?re?lerine kazand?r?lmas?d?r. T?ketilen maddelerin yeniden gerid?n???m halkas? i?ine kat?labilmesi ile ?ncelikle hammadde ihtiyac? azal?r. B?ylece insan n?fusunun art??? ile paralel olarak artan t?ketimin do?al dengeyi bozmas? ve do?aya verilen zarar engellenmi? olur. Bununla birlikte yeniden d?n??t?r?lebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullan?lmas? b?y?k miktarda enerji tasarrufunu m?mk?n k?lar. ?rne?in, yeniden kazan?labilir al?minyumun kullan?lmas? al?minyumun s?f?rdan imal edilmesine oranla %35'e varan enerji tasarrufu sa?lamaktad?r.

Duyurular
DUYURULAR
DUYURULAR

?TA(?mr?n? Tamamlam?? Ara?) Nedir?

?TA, ?mr?n? Tamamlam?? Ara? kelimelerinin ba? harflerinden olu?an bir k?saltmad?r. 30 Aral?k 2009'da 27448 no'lu Resmi Gazete'de yay?nlanan "?mr?n? Tamamlam?? Ara?lar?n Kontrol? Hakk?nda Y?netmelik" Ocak 2011 tarihi itibar?yla y?r?rl??e girmi?tir.Bu y?netmelik otomobil, hafif ticari ara?, motosiklet ve motorlu

 

Devam?n? Oku